Word Lid
menu
Word Lid

Home / Programma / Programmapunten Vlaams Belang Diest Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018

Programmapunten Vlaams Belang Diest Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018
Afdeling

Zal er een nieuwe wind door Diest waaien na 14 oktober 2018 ?

Het Vlaams Belang kan met uw stem het verschil maken. Bij gunstig oordeel van de kiezer wenst Vlaams Belang Groot - Diest mee te besturen en u mag ons na 3 jaar terug beoordelen !

5 Speerpunten :

1.Diest cultuurstad. De Halve Maan een toeristische troef met ruime aandacht voor uitgaan en ontspanning in de binnenstad.

Het Vlaams Belang is trots op onze stad. Op toeristisch vlak willen wij Diest opnieuw duidelijk profileren als een Oranjestad. De banden met de andere Oranjesteden (Breda, Orange, Dillenburg) moeten we opnieuw aanhalen.

Om nog meer toeristen naar onze stad te krijgen, willen wij Diest extra promoten door onder andere aanwezig te zijn op het vakantiesalon. Op toeristisch vlak pleiten wij ook voor meer betrokkenheid met de lokale bevolking, zij kennen dikwijls hun streek als de beste.

De Halve Maan blijft veruit de grootste toeristische trekpleister tijdens de mooie zomermaanden. De afstemming met de lokale zelfstandigen in het centrum kan evenwel veel beter. Waarom geen toeristische treintjes met haltes aan de Halve Maan, Begijnhof, stadhuis en die zo door onze cultuurstad rijdt ?

Paalkamperen kan worden uitgebreid (Citadel, Halve Maan, buitengemeenten) en wij pleiten voor een grotere stimulatie van het fietstoerisme.

Goede ondersteuning van de jeugdverenigingen en de vrijwilligers. Dit houdt geen pleidooi in voor zoveel mogelijk diversiteit of multiculturaliteit. De jeugdbeweging is eerder een middel om tot spontane assimilatie te komen en om Vlaming onder de Vlamingen worden.

Wij zijn fier op onze cultuur maar ook bezorgd. Kerstgebeuren op de Grote Markt moffel je niet weg. De kerststal dient op een respectvolle manier terug te worden geplaatst op de Grote Markt. Is het huidige stadsbestuur soms bang om de moslims voor het hoofd te stoten?

2.Ondernemen : Citadel als nieuwe groeipool en buurtwinkels in elk dorp.

Citadel: het eerste wat dient te gebeuren is dat de citadel grondig en volledig gerestaureerd wordt. Daarna kan er een avonturenparcours worden ingericht, daar is de citadel beslist uiterst geschikt voor. Verder moet er met de Diestse verenigingen worden samengezeten om te bepalen hoe en wat zij op vaste basis met de citadel zouden willen doen. Een jeugdherberg en horeca gelegenheden horen er zeker bij. Het Pegasus museum zal de historische getuige blijven van de onvergetelijke inzet van 1 Para.

Natuur en landbouw zijn verweven. Ook de familiale landbouwbedrijven verdienen alle kansen, met een herwaardering van het historisch grachtenstelsel.

In elke wijk dient ruimte te worden voorzien voor echte buurtwinkels. Onze deelgemeenten hebben daar veel behoefte aan. Wij denken vooral aan de ouder wordende mensen.

Vlaams Belang is geen voorstander om van het eerste deel van het bedrijventerrein aan de Leuvensesteenweg een nieuw soort van “Gouden kruispunt” te creëren. De focus dient hoofdzakelijk te liggen op de handelaars in onze binnenstad en de bestaande handelaars op de Leuvensesteenweg.

Het 2de deel van het nieuwe bedrijvenplan aan de Leuvensesteenweg waar middelgrote bedrijven met productie terecht kunnen, ondersteunt het Vlaams Belang wel.

De vernieuwing van de stationsomgeving lijkt een eeuwigdurend verhaal te worden. Het Vlaams Belang wil dit project terug op de juiste rails plaatsen. De nood aan goede en voldoende parking is hier enorm groot. Er moet ook voldoende aandacht zijn voor het groene aspect in dit project.

Wij moeten onze stad in de kijker blijven zetten door het organiseren van grote en kleine evenementen en een heropwaardering van de Diestse kermis.

3.Sport in een nieuw kleedje.

Het stedelijk zwembad De Warande: om in orde te zijn met de Vlarem-wetgeving zijn er verschillende aanpassingen en herwaarderingswerken doorgevoerd aan het peuterbad. Dat neemt niet weg dat de infrastructuur in het algemeen veroudert is. Daarom pleit het Vlaams Belang om op termijn een volledig nieuw zwembad te bouwen.

Een nieuw zwembad en verbetering van de sportinfrastructuur is noodzakelijk en daarom pleiten wij voor het opmaken van een sportmasterplan. In dat plan moet er ook voldoende aandacht besteed worden aan de deelgemeenten.

Naast de aanleg van speelpleintjes moet er ook aandacht besteed worden aan kleine lokale sportpleintjes. Bijvoorbeeld het aanleggen van een basketbal of mini-voetbalterrein (een pannaveld).

De uitvoering van het inrichtingsplan project Oosterlindeveld in Schaffen dient zo snel mogelijk te gebeuren.

Sportinfrastructuur ter beschikking stellen van alle bewoners zonder voorkeursbehandeling, vb. geen aparte zwemuren voor vreemdelingen.

Overleg en een goede afstemming tussen het stadsbestuur en scholen moeten zorgen voor een optimale beschikbaarheid overdag en ’s avonds.

Ook hier is samenwerking met de privé (bv. Karteria) en de buurtgemeenten (bv. een nieuw zwembad bouwen samen met Scherpenheuvel-Zichem.) belangrijk.

Vlaams Belang wil volop blijven inzetten op het promoten van sport i.s.m. onze scholen en sportclubs. Niet alleen voor onze jongeren maar ook voor volwassenen en senioren! Het Vlaams Belang vraagt ook de nodige aandacht voor G-sport. Samen met andere organisaties willen we ervoor zorgen dat ook mensen met een handicap voldoende kansen krijgen om te sporten en te bewegen.

Het aansluiten bij een sportclub moet voor iedere inwoner mogelijk zijn ook voor kansarme jongeren of gezinnen. Te hoge lidgelden mogen geen hindernis vormen.

4.Diest vertroetelt mens en dier.

Welzijn, Diest een sociale gemeente :

Een volwaardige Schepen voor armoedebestrijding zodat deze problematiek ernstig genomen wordt. Armoedebestrijding moet niet stilletjes worden weggemoffeld onder de rubriek welzijnsaangelegenheden! Het stadsbestuur moet haar verantwoordelijkheid nemen.

De raad van ontwikkelingssamenwerking omvormen tot een volwaardige raad van armoedebestrijding. De activiteiten van deze raad zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de armoedeproblematiek in onze stad.

Willen we een ernstig beleid voeren omtrent armoedebestrijding, dan moeten we eerst en vooral stoppen met het importeren van armoede. Indien dit niet gebeurd dan blijven we dweilen met de kraan open.

Het toekennen van sociale woningen en armoedebestrijding is dus in de eerste plaats voor onze eigen mensen. Het Vlaams Belang kiest voor een kordaat “Eigen volk eerst-beleid”.

Actief opsporen van armoede ook bij zelfstandigen in hoofdberoep. Zij zijn dikwijls een vergeten groep.

Het invoeren van een meldpunt en een actieplan die vereenzaming tegengaat bij onze senioren.

Een volwaardige ondersteuning van de zieken- en gehandicaptenraad. Vlaams Belang wil allereerst een uitbreiding van de uitgekeerde subsidies om de werking van de verenigingen te kunnen garanderen. Hiermee wil het Vlaams Belang (om te beginnen) een belangrijk signaal geven aan de zieken- en gehandicaptenraad, dat er wel degelijk rekening wordt gehouden met hun vragen, noden en behoeften.

In iedere wijk moeten mensen met hun troeteldier kunnen samenkomen op een spontane wijze.

Vrijheid herstellen door ook minderbedeelden keuzevrijheden te gunnen i.p.v. één leefpatroon trachten op te leggen. Zeker ten behoeve van de sociaal zwakkeren is er nood aan een neutraal meldpunt “Manipulaties”.

Nagaan of sociale huurders geen woning in het buitenland in eigendom hebben.

Levenslang wonen stimuleren.

Groot respect opbrengen voor mantelzorgers.

Sociale diensten dienen individuele trajecten naar werk uit te werken.

Streng optreden tegen sociale uitbuiting van eigen mensen en vreemdelingen.

Vlaamse gezinnen met kinderen aantrekken om in Diest te komen wonen.

Toegankelijk maken van de stadsadministratie, ook voor wie niet zo vertrouwd is met de digitalisering.

Sociale tewerkstelling een grotere plaats geven door o.a. de 2% doestelling inzake tewerkstelling gehandicapten te halen.

Kinderopvang verder uitbouwen met absolute voorrang aan arbeidsactieve ouders uit de buurt.

Dierenwelzijn, ook onze dieren verdienen een ernstig beleid.

Het Vlaams Belang pleit voor een Schepen van Dierenwelzijn en is voorstander voor het oprichten van een stedelijke Adviesraad voor Dierenwelzijn. De Dierenwelzijnsraad adviseert de gemeentelijke beleidsorganen in beslissingen waarin het welzijn van dieren in het gedrang zou kunnen komen of die het welzijn van dieren kunnen bevorderen. Deze raad kan bijvoorbeeld ook initiatieven en evenementen organiseren om dieren ín nood te helpen.

Dierenmishandeling en verwaarlozing moet effectief worden bestraft (maar gun de katten toch hun vrijheid om zich voort te planten! Zij zijn de sanitaire werkers op het platteland.).

Weidedieren zoals bijvoorbeeld paarden en koeien moeten een veilige schuilstal hebben. Er moet soepeler worden omgegaan met bouwvergunningen hiervoor. Het Vlaams Belang pleit voor meer aandacht voor dierenwelzijn in het algemeen.

Aandacht voor dierenwelzijn, ook door de politie bij meldingen van dierenmishandelingen oprichting van een dierenambulancedienst en opleiding van minstens een politie inspecteur als deskundige inzake dierenwelzijn.

Strenge controles op het verbod op onverdoofd slachten.

Wij pleiten voor het realiseren van een kinderboerderij in het Warandepark. Dit is kindvriendelijk en heeft een educatief nut (kinderen respectvol leren omgaan met dier en natuur).

Er kan samengewerkt worden met een vereniging die dieren opvangt.

De hondenweide aan de Halve Maan dient beter te worden onderhouden en aangekleed. Ook moet er bekeken worden of er in de deelgemeenten ruimte is voor een hondenweide bijvoorbeeld Oosterlindeveld in Schaffen.

5. Geen vrijheid zonder Veiligheid.

De aanpak van de misdaad en werkelijke overlast is PRIORITAIR!

-Actieve aanwezigheid van de politie in het straatbeeld en harde aanpak straatcriminaliteit.

-Actieve steun van de bevolking voor BIN’s en WIN’s

-Inzetten van meer veiligheidscamera’s en deze ook onderhouden!

-Actief opsporen van illegalen en deze effectief uitwijzen.

-Nultolerantie inzake drugs, ook cannabis.

De drugsproblematiek op een ernstige en harde manier aanpakken door elke drugdealer effectief op te pakken en te vervolgen en er geen paardenshow van te maken!

Aanmoedigen van drugscontroles in scholen, stadsparken, speelpleinen en de Citadel. Malafide handelszaken moeten onmiddellijk worden gesloten. Wij pleiten ook voor een repressievere aanpak van baldadigheden en drugsgebruik van “hangjongeren”.

De financiering van alle moskeeën dient grondig te worden opgevolgd.

De toegankelijkheid politiebureau moet laagdrempeliger, mensen die dringende hulp nodig hebben laat men soms veel te lang wachten. Herwaardering van de wijkagent.

Snellere interventies bij een oproep.

Uitbreiden van politiezone Demerdal met minstens Bekkevoort om de pakkans van misdadigers te vergroten.

Informatie geven aan de slachtoffers over de klachtopvolging, de vervolging van de daders, de uitgesproken sancties.

Aanmoedigen van Buurt Informatie Netwerken, professioneel geleid door de politie (bv. zoals de BIN in Deurne).

Andere belangrijke programmapunten :

Vlaams karakter, gebruik overal het Nederlands:

De Nederlandse taal dient zowel in de scholen als door de overheid te worden gebruikt in alle communicatie. Ook geen Turkse geschriften meer om de huisvuilregeling uit te leggen.

Mobiliteit en toegankelijkheid kunnen toch véél beter in Diest:

De bereikbaarheid tijdens openbare werken moet sterk verbeteren door de werken te spreiden over de hele legislatuur en niet alles willen uitvoeren in het verkiezingsjaar.

Serieuze herstellingen van de wegen en een aangepaste verkeerssignalisatie, die de weggebruiker helpt i.p.v. pest.

Herstellen van de vlotte toegang tot de stadsadministratie, ook zonder voorafgaande afspraak moet je op het stadhuis terecht kunnen. Het afschermen van de administratie t.o.v. de Diestse burgers moet stoppen.

De toegankelijkheid voor rolstoelpatiënten, blinden- en slechtzienden en ouderen die zich met rollator verplaatsen moet worden verbetert (voetpaden,…) ook in de straten die geen winkelstraat zijn.

Vlot verkeer door intelligente sturing van de (slimme) verkeerslichten.

Invoeren van rateltikkers bij verkeerslichten voor blinden en slechtzienden op gevaarlijke kruispunten zoals bijvoorbeeld De Rasop.

Voorstel parkeerbeleid: steeds gratis (weliswaar met parkeerschijf, max 2u) parkeren op de Veemarkt.

Onderzoek naar parkeertoren aan de stationsbuurten aan de Hasseltsestraat met aandacht voor het vlot overstappen van auto – fiets – openbaar vervoer.

Geen “pestgedrag” in het parkeerbeleid in overleg met Indigo. Vlaams Belang is voorstander van minder betaaluren en lagere retributietarieven.

Snelheidsbeperkingen in Diest moeten in overeenstemming zijn met de omgeving en wegen infrastructuur. Veilige schoolomgevingen zijn essentieel.

Echte verkeersconflictpunten moeten met camera’s of trajectcontrole worden bewaakt.

Het openbaar vervoer moet ook voor mindermobiele personen. Zo liggen de perrons in het station veel te diep t.o.v. de treinopstap!

Fietspaden en veldwegen verdienen veel beter onderhoud.

Uw woning, uw thuis !

Voorrang verlenen aan personen met een sterke band met streek. De wet Gol toepassen in Diest door een echte migratiestop .

Om echte integratie te bevorderen dient er in de sociale woonwijken- gebouwen een maximum % vreemdelingen te worden bepaald en gerespecteerd.

Goede kennis van het Nederlands is noodzakelijk om aanspraak te kunnen maken op een sociale woning

Ook sociale woningen dienen energiezuiniger te worden gemaakt.

Steeds persoonlijke begeleiding bij leefloners welke uit solidariteit ook een tegenprestatie doen in de lokale gemeenschapsdienst.

Onderwijs : hou het Vlaams!

Nederlands op de speelplaats en in de klas verplichte taal. Het aanpassen aan de Vlaamse eigenheid staat voorop . Er worden geen halalmaaltijden aangeboden in de scholen.

Het scholenaanbod in de binnenstad wordt stilaan problematisch. Het onderwijs dient naar het Vlaams niveau te worden overgeheveld en dient politiek neutraal te zijn; dus ook geen islamonderricht in onze scholen.

Milieu : Een propere en ordelijke omgeving, nultolerantie inzake sluikstorten en milieuvervuiling.

Een goed milieubeleid vraagt om een propere gemeente zonder zwerfvuil en waarbij straten, paden en pleinen netjes worden onderhouden. Het sorteren van afval moet worden beloond i.p.v. het duurder te maken.

Sluikstorters moeten actief worden opgespoord. (GAS-boetes)

Sluikstort moet onmiddellijk worden opgeruimd. Daar waar zwerfvuil en sluikstorten een aanhoudend probleem vormen kunnen bewakingscamera’s worden ingezet. Bijvoorbeeld Dongelstraat in Kaggevinne. Op inzamelpunten voor afval zoals glasbollen en kledingcontainers dient nauwgezet toegekeken te worden dat er niet wordt gesluikstort.

Het centrum en elke deelgemeente van de stad moet minstens wekelijks bezocht worden door een ploeg straatvegers.

Scholen en jeugdverenigingen moeten blijven betrokken worden bij opruim- en onderhoudsacties.

Terug invoeren van de gemeenschapswachten met dien verstande dat zij de ogen zijn om kleine misdrijven (zoals gevallen van vandalisme, sluikstorten enz.) te melden.

Ruimtelijke ordening : rechtszekerheid en herkenbaarheid.

Betonstop invoeren is afbreuk doen aan de rechtszekerheid zoals voorzien in het ruimtelijk structuurplan. Vraag naar extra woningen in een vergrijzende bevolking is enkel te wijten aan de massa-immigratie. Dit moet STOPPEN!

Opwaardering van de dorpspleinen in de deelgemeenten bijvoorbeeld Sint-Hubertusplein Schaffen.

Geen eeuwigdurende concessies voor moslims op Diestse begraafplaatsen.

Natuur en landbouwgebieden dienen beter te worden beschermd en niet nog meer windturbines aan de horizon.

Directe democratie.

Als democratische, nationalistische politieke partij is het Vlaams Belang groot voorstander van de directe democratie. Wij vinden immers dat de Vlamingen een zo groot mogelijke invloed op de politieke besluitvorming dienen uit te oefenen en dat de politici over belangrijke onderwerpen geen beslissingen mogen nemen zonder dat de bevolking daarover haar mening heeft kunnen geven. Het is voor ons vanzelfsprekend dat beslissingen die diep ingrijpen in het maatschappelijke leven, ook door die samenleving gedragen worden. Als voorstander van een directe democratie meent het Vlaams Belang dat een burgemeester rechtstreeks dient verkozen te worden en dat volksraadplegingen die in onze steden en gemeenten worden gehouden, bindend moeten zijn.

Waarom geen volksraadpleging over de toekomst van de Citadel? Of een volksraadpleging over het parkeerbeleid in Diest?